Kurendy, Obwieszczenia

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy      w Szczytnikach , wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

budowie łącznika sieci wodociągowej Kościany- Mroczki Wielkie
na terenie położonym
w miejscowości Kościany – dz. nr 38, 46, 52 (obręb Kościany) gmina Szczytniki
 i w miejscowości Nacesławice – dz. nr 144, 145 (obręb Nacesławice )gmina Błaszki.

                
Wójt Gminy Szczytniki
/-/ Marek Albrecht

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

K U R E N D A


Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 3.2019 znak IOŚ.6733.3.2019 wydaną w dniu 11 czerwca 2019 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :
budowie  kablowo – napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia
na terenie położonym
 w Chojnie – dz. nr 2, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38,  39, 41, 42, 128, (obręb Chojno)gm. Szczytniki
i w Szczytnikach dz. 339, 344, 358, 357, 356, 340/1, 340/2 (obręb Szczytniki) gm. Szczytniki.Wójt Gminy Szczytniki
 /-/Marek Albrecht

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości,że na wniosek ORANGE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160. reprezentowanej przez Pana Roberta Gadomskiego Elektronic (więcej...)

Obwieszczenie- Budowa stacji  bazowej telefonii komórkowej w Kościanach

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości,
że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz,  reprezentowanej przez  pełnomocnika CONNECT Bartłomiej  Pauś  Kościuszków 4E, 63-460 Nowe Skalmierzyce  z dnia 12 kwietnia 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne (więcej...)

Obwieszczenie  budowa oświetleniowej linii kablowej na działkach w Chojnie i Szczytnikach

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości,
że decyzją Nr 2.2019 znak IOŚ.6733.2.2019 wydaną w dniu 14 maja 2019r. zakończono postępowanie administracyjne  dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu  publicznego polegającej na :

budowie stacji transformatorowej słupowej, budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV,  budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn oraz budowie szafek pomiarowych

na terenie położonym w Główczynie – dz. nr 34, 35, 36, 37, 46, 48, 49, 60, 33, 31/1, 31/2 61/1,  62, 44 (obręb Główczyn) gm. Szczytniki.

                                                                                                                               Wójt Gminy Szczytniki
/-/Marek Albrecht

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

K U R E N D A

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości,

że decyzją znak IOŚ.6733.1.2019  wydaną w dniu 26 marca 2019 roku, zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na:

budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia
i budowie napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia (więcej...)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8 reprezentowanej przez Zakład Projektowo-Usługowy Pana Józefa Buchelta ul. Legionów 14/30, 62-800 Kalisz  z dnia 23 stycznia 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne (więcej...)

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 07 listopada 2018 r. wydano po ponownym rozpatrzeniu sprawy na skutek wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu sygn. Akt IV SA/Po 346/18 z dnia 13 czerwca 2018roku decyzję kończącą postępowanie administracyjne, odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej ( więcej... )

Obwieszczenie Wójta Gminy.doc

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że decyzją znak IOŚ.6733.4.2018  wydaną w dniu 25 października 2018 roku, zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na:  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV na terenie położonym  w miejscowości Popów oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 106, 107/1 (obręb Popów gm. Szczytniki
            
                                                                            Wójt Gminy Szczytniki                                                                                /-/ Marek Albrecht


O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( więcej... )

KURENDA

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek T-MOBILE POLSKA S.A.  ul. Marynarska 12, 06-674 Warszawa reprezentowanej przez Pana Patryka Woźniaka Atem – Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 9,  60-544 Poznań        ( więcej... )

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

KURENDA

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości,że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8 reprezentowanej przez Zakład Projektowo-Usługowy Pana Józefa Buchelta ul. Legionów 14/30, 62-800 Kalisz ( więcej... )

KURENDA

Kurenda ws. terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2018r. (więcej...)

25.07.2018

KURENDA

Wójt Gminy Szczytniki przypomina, że dnia 18 sierpnia br. odbierane będą odpady budowlane i porozbiórkowe inne niż niebezpieczne, powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych we własnym zakresie, nie wymagające pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia tych robót do właściwego organu administracji w ilości max. do 100 kg (więcej...)

19.06.2018

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV o nN 0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nN 15/0,4kV w m. Radliczyce (więcej...)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

07.06.2018

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny wz. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na przebudowe drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny -Sobiesęki Drugie -etap II na terenie położonym w miejscowości Zajączki oraz w miejscowości Sobiesęki Drugie (więcej...)

06.06.2018

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zarurowaniu rowu przydrożnego w miejscowości Mroczki Wielkie, budowie kanalizacji deszczowej stanowiącej zarurowanie części rowu wzdłuż drogi gminnej nr 675710P oraz części rowu wzdłuż drogi powiatowej 4616 P wraz z odbudową fragmentu rowu z umocnieniem jego skarpy (więcej...)       

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

16.05.2018

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV o nN 0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nN 15/0,4kV w m. Radliczyce oraz Oszczeklin (więcej...)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

12.04.2018

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zarurowaniu rowu przydrożnego w miejscowości Mroczki Wielkie, budowie kanalizacji deszczowej stanowiącej zarurowanie części rowu wzdłuż drogi gminnej nr 675710P oraz części rowu wzdłuż drogi powiatowej 4616 P wraz  z odbudową fragmentu rowu z umocnieniem jego skarpy(więcej...)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

KURENDA

Kurenda ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku gospodarczego z sanitariatami i budowie ołtarza polowego wraz z zadaszeniem oraz budowie szczelnego zbiornika bezodpływowego(podziemnego) na ścieki w m.Staw (więcej...)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budynku gospodarczego z sanitariatami i budowie ołtarza polowego wraz z zadaszeniem oraz budowie szczelnego zbiornika bezodpływowego(podziemnego) na ścieki w m. Staw (więcej...)


Obwieszczenie Wójta gminy.pdf

KURENDA

Kurenda ws. terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2018r (więcej...)

do dobrania:

wniosek.pdf

oświadczenie do zwrotu podatku akcyzowego.pdf

zestawienie faktur.pdf

 

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby publicznego przedszkola w Sobiesękach Drugich(więcej...)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

14.12.2017

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby publicznego przedszkola w miejscowości Sobiesęki Drugie(więcej...)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

01.12.2017

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego, w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na  budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Korzekwin (więcej...)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie położonym w Popowie ... (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

10.10.2017

KURENDA

Kurenda ws.wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej na terenie położonym w miejscowości Korzekwin... (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

04.10.2017

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie położonym w Popowie...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

28.08.2017

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby punktu przedszkolnego (publicznego przedszkola) w Radliczycach...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

09.08.2017

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły na potrzeby punktu przedszkolnego (publicznego przedszkola) w Radliczycach...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

02.08.2017

KURENDA

Kurenda ws. terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2017r. ...(więcej)

14.06.2017

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia  postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV polegającej na: budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV wraz ze słupami elektroenergetycznymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 265/9, 265/10, 265/12  położonych w Radliczycach (obręb Radliczyce)  gm. Szczytniki...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

23.05.2017

KURENDA

Kurenda ws. wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

19.04.2017

KURENDA

Kurenda dot. wszczęcia postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : Przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15kV na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 265/9, 265/10, 265/12  położonych w Radliczycach (obręb Radliczyce)  gm. Szczytniki...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

04.04.2017

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

15.03.2017

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej (ścieżki rowerowej) z punktami przesiadkowymi z parkingami B&R oraz niezbędną infrastrukturą na terenie położonym w msc. Krowica Pusta, Krowica Zawodnia, Szczytniki...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

15.03.2017

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej (ścieżki rowerowej) z punktami przesiadkowymi z parkingami B&R oraz niezbędną infrastrukturą na terenie położonym w msc. Iwanowice, Korzekwin, Szczytniki...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

08.03.2017

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: modernizacji  i przebudowie zbiornika małej retencji w Szczytnikach...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

07.03.2017

KURENDA

Kurenda o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy usługowej w miejscowości Szczytniki”, obejmującego teren położony przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową biegnącą w kierunku do Iwanowic i dalej obejmującego teren przy drodze powiatowej biegnącej w kierunku do miejscowości Kuczewola, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędnymi dokumentami sprawy...(więcej)

Obwieszczenie Wójt Gminy.pdf

07.03.2017

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: odprowadzeniu wód deszczowych i roztopowych z terenu drogi gminnej do rowu za pomocą rurociągu w miejscowości Staw - ul. Polna, Lipka...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

06.03.2017

KURENDA

Kurenda ws. terminu płatności podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...(więcej)

17.02.2017

KURENDA

Ws. wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne, odmawiające ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: Budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej na terenie położonym w msc. Szczytniki...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

13.02.2017

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej (ścieżki rowerowej) z punktami przesiadkowymi z parkingami B&R oraz niezbędną infrastrukturą na terenie położonym w msc. Krowica Pusta, Krowica Zawodnia, Szczytniki...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

13.02.2017

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej (ścieżki rowerowej) z punktami przesiadkowymi z parkingami B&R oraz niezbędną infrastrukturą na terenie położonym w msc. Iwanowice, Korzekwin, Szczytniki...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

02.02.2017

KURENDA

Kurenda ws. terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2017r. ...(więcej)

20.01.2017

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: modernizacji  i przebudowie zbiornika małej retencji w Szczytnikach...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

20.01.2017

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: odprowadzeniu wód deszczowych i roztopowych z terenu drogi gminnej do rowu za pomocą rurociągu w miejscowości Staw - ul. Polna, Lipka...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

18.01.2017

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia  postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

10.01.2017

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

15.12.2016

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetleniowej linii kablowej nN oraz stalowych słupów oświetleniowych w msc. Marchwacz (obręb geod. Krowica Zawodnia)...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

06.12.2016

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin na terenie położonym w msc. Korzekwin, Popów  – gmina Szczytniki...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

01.12.2016

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie słupowej stacji transformatorowej nr 13587 w miejscowości Szczytniki... (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

25.11.2016

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetleniowej linii kablowej nN oraz stalowych słupów oświetleniowych w msc. Radliczyce...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

24.11.2016

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetleniowej linii kablowej i napowietrznej nN oraz stalowych słupów oświetleniowych w msc. Iwanowice...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

24.11.2016

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetleniowej linii kablowej nN oraz stalowych słupów oświetleniowych w msc. Szczytniki...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

21.10.2016

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetleniowej linii kablowej i napowietrznej nN oraz stalowych słupów oświetleniowych w msc. Iwanowice...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

21.10.2016

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetleniowej linii kablowej nN oraz stalowych słupów oświetleniowych w msc. Szczytniki...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

21.10.2016

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetleniowej linii kablowej nN oraz stalowych słupów oświetleniowych w msc. Radliczyce...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

21.10.2016

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetleniowej linii kablowej nN oraz stalowych słupów oświetleniowych w msc. Marchwacz (obręb geod. Krowica Zawodnia)...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

12.10.2016

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : Przebudowie słupowej stacji transformatorowej nr 13587 w miejscowości Szczytniki..(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

26.09.2016

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia w msc. Chojno...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

12.09.2016

KURENDA

Kurenda ws. odbioru odpadów wielkogabarytowych... (więcej)

05.09.2016

KURENDA

Kurenda ws. terminów płatności podatków lokalnych i innych opłat...(więcej)

26.08.2016

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji, przebudowie zbiornika małej retencji w msc. Szczytniki...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

18.08.2016

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia w msc. Chojno...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

12.08.2016

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej i OSP w msc. Staw..(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

10.08.2016

KURENDA

Kurenda ws. odbioru odpadów budowlanych i porozbiórkowych...(więcej)

26.07.2016

KURENDA

Kurenda o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytniki”, obejmującej część obszaru położonego w miejscowości Szczytniki(obręb geodezyjny Szczytniki) i część obszaru położonego w miejscowości Marchwacz(obręb geodezyjny – Krowica Zawodnia), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędnymi dokumentami do sprawy...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

12.07.2016

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie konstrukcji i pokrycia dachu w msc. Iwanowice... (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

12.07.2016

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej i OSP w msc. Staw..(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

12.07.2016

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji zbiornika małej retencji w Szczytnikach ...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

07.06.2016

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej Pośrednik - Iwanowice - Sobiesęki Drugie ...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

06.06.2016

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej Guzdek-Pośrednik...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

20.05.2016

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie  nawierzchni drogi gminnej Iwanowice - Niemiecka  Wieś - Główczyn... (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

18.05.2016

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Popów...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

10.05.2016

KURENDA

Kurenda ws. rozbudowy sieci wodociągowej Guzdek-Pośrednik...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

04.05.2016

KURENDA

Kurenda ws.wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej na odcinku Pośrednik- Iwanowice- Sobiesęki Drugie...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

13.04.2016

KURENDA

ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nawierzchni drogi gminnej Iwanowice - Niemiecka -Wieś - Główczyn...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

13.04.2016

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych...(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

30.03.2016

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi gminnej Nr 5716 P Szczytniki - Kobylarka... (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

18.03.2016

KURENDA

Kurenda informująca o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej Guzdek-Pośrednik... (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

07.03.2016

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 5716 P Szczytniki - Kobylarka... (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

20.01.2016

KURENDA

Kurenda ws. terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2016r. ...(więcej)

KURENDA

Kurenda ws.wykonywania opracowania „Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019”....(więcej)

05.01.2016

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji świetlicy wiejskiej w Iwanowicach... (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

23.11.2015

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji świetlicy wiejskiej w Iwanowicach... (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

30.09.2015

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania - budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Marcjanów (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

21.09.2015

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania - budowa linii kablowej w msc. Staw (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

14.09.2015

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania - budowa linii kablowej w msc. Popów (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

10.09.2015

KURENDA

Kurenda ws. zakończenie postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w msc. Szczytniki (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

31.08.2015

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcjanów, gm. Szczytniki (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

31.08.2015

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania - budowa oświetleniowej linii kablowej nN oraz stalowych słupów oświetleniowych na działkach w msc. Staw (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

17.08.2015

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice - Niemiecka Wieś - Główczyn nr 5723P gm. Szczytniki (więcej)

12.08.2015

KURENDA

Kurenda ws. budowy linii kablowej w msc. Popów (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

12.08.2015

KURENDA

Kurenda ws. przebudowy linii napowietrznej w msc. Szczytniki (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

02.06.2015

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania dotyczącego rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem oraz łącznikiem przy Zespole Szkół w Radliczycach (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

02.06.2015

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania dotyczącego rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem oraz łącznikiem przy Zespole Szkół w Marchwaczu (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

20.05.2015

KURENDA

Wójt Gminy Szczytniki uprzejmie informuje Wszystkich Mieszkańców, że Gmina Szczytniki przystąpiła do sporządzania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy usługowej w miejscowości Szczytniki”(więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

22.04.2015

KURENDA

Kurenda ws. rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem oraz łącznikiem przy Zespole Szkół w Marchwaczu (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

22.04.2015

KURENDA

Kurenda ws. rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem oraz łącznikiem przy Zespole Szkół w Radliczycach (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

02.04.2015

KURENDA

Kurenda ws. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Marcjanów, gm. Szczytniki (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki.pdf

 

17.03.2015

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z podłączeniem instalacji sanitarnej oraz niezbędnymi elementami w msc. Iwanowice...(więcej)

Obwieszczenie.pdf

10.03.2015

KURENDA

Kurenda o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z podłączeniem instalacji sanitarnej oraz niezbędnymi elementami ...(więcej)

Obwieszczenie.pdf

17.02.2015

KURENDA

Kurenda o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie biologicznych oczyszczalni ścieków wraz z podłączeniem instalacji sanitarnej oraz niezbędnymi elementami ...(więcej)

Obwieszczenie.pdf

 

04.12.2014

KURENDA

Kurenda o przystąpieniu Gminy do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytniki” w części określonej w uchwale Rady Gminy Szczytniki o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytniki”(więcej)


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szczytniki.pdf

12.09.2014

KURENDA

Kurenda ws. rozbudowy strażnicy w msc. Szczytniki (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki.pdf

 

10.09.2014

KURENDA

Kurenda ws. rozbudowy strażnicy w msc. Staw (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki.pdf

 

18.06.2014

KURENDA

Kurenda ws. rozbudowy strażnicy w msc. Staw (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki.pdf

12.06.2014

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytniki”

Obwieszczenie.pdf

13.05.2014

KURENDA

Kurenda ws.  zakończenia budowy łącznika wodociągowego Szczytniki - Radliczyce (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki.pdf

08.04.2014

KURENDA

Kurenda ws.przystąpienia Gminy Szczytniki do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy usługowej w miejscowości Szczytniki” (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki.pdf

31.03.2014

KURENDA

Kurenda ws. budowy łącznika wodociągowego Szczytniki - Radliczyce (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki.pdf

12.03.2014

KURENDA

Kurenda dotycząca budowy boiska w Radliczycach (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki.pdf

 

25.02.2014

KURENDA

Kurenda ws. spotkania z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Kaliszu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (więcej)

30.01.2014

KURENDA

Kurenda dotycząca budowy boiska w Radliczycach (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki.pdf

 

08.01.2014

KURENDA

Kurenda o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytniki”. (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki.pdf

 

20.09.2013

KURENDA

Kurenda ws. odbioru odpadów wielkogabarytowych i możliwości zakupu lub dzierżawy stojaków na worki (więcej)

Do pobrania:  Deklaracja dzierżawy/zakupu.pdf

 

20.09.2013

KURENDA

Kurenda ws. odczytów i opłat za wodę na terenie hydroforni Radliczyce i Staw (więcej)

 

18.09.2013

KURENDA

Kurenda ws. wszczęcia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni wiatrowej (więcej)

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki.pdf

31.07.2013

K U R E N D A

Informacja o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego (szczegóły

UWAGA! Nowy druk wniosku dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania

 

21.06.2013

Apel do Mieszkańców Gminy

Apel do Wszystkich odbiorców wody o ograniczenie i rozłożenie w czasie poboru wody – szczególnie w godzinach popołudniowych w związku z nadmiernym zużyciem wody. (szczegóły)

 

03.06.2013

KURENDA

Kurenda ws. deszczu nawalnego w dniach 30.05-31.05.2013r, który spowodował znaczne straty w uprawach rolnych i sadowniczych i możliwości składania wniosków w przedmiotowej sprawie (szczegóły)

Do pobrania:

Wniosek o oszacowanie strat - deszcz nawalny.doc
Wzór oświadczenia rolnika o uzyskiwanych plonach i cenach - produkcja roślinna.doc
Wzór oświadczenia rolnika dotyczące produkcji zwierzęcej.doc

 

28.05.2013

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania dot. budowy kablowej linii elektroenergetycznej - Radliczyce (szczegóły)

13.03.2013

KURENDA

Kurenda ws. usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest (szczegóły)

 Wniosek do pobrania.doc

12.03.2013

KURENDA

Kurenda ws. zakończenia postępowania dot. budowy kablowej linii elektroenergetycznej (szczegóły)

21.02.2013

KURENDA

Kurenda ws. kolei dużych prędkości (szczegóły)

06.02.2013

KURENDA

Kurenda dotycząca wszczęcia postępowania ws. usunięcia kolizji linii energetycznej (szczegóły)

06.02.2013

KURENDA

Kurenda dotycząca nowego systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Szczytniki (szczegóły)

11.09.2012

KURENDA

Kurenda dotycząca obowiązku zapewnienia czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości (szczegóły)

10.09.2012

KURENDA

 

Kurenda dotycząca psów wałęsających się na trenie gminy (szczegóły)

27.08.2012

KURENDA

 

Informacja w sprawie kar za niszczenie rowów, skarp, nasypów oraz drogi (szczegóły)

 

26.07.2012

KURENDA

Informacja o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego (szczegóły)

20.07.2012

KURENDA

 

Harmonogram poboru opłat za wodę i ścieki (szczegóły)

20.07.2012

INFORMACJA

 

Informacja o uruchomieniu procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez ujemne skutki przezimowania 2011/2012 (szczegóły)

20.06.2012

KURENDA

 

Kurenda ws. usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie powiatu kaliskiego w 2012r...(szczegóły)

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 294 894

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij