Dofinansowanie kosztów kształcenia

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że od 1 września 2012 r. zmieniły się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Z dniem 1 września 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana została struktura szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (u.s.o) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Przepis art. 70b ust. 1 pkt 1 u.s.o. został sprecyzowany w ten sposób, iż określone wyraźnie zostało, iż pracodawca winien posiadać kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, nie zaś jak dotychczas, określone w odrębnych przepisach”.
W związku z wydłużeniem cyklu kształcenia, zwiększone zostały także kwoty dofinansowania. W myśl znowelizowanych przepisów wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosić będzie:

 • w przypadku nauki zawodu – 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Jednakże, na mocy art. 14 ustawy zmieniającej, ustawodawca sprecyzował, iż do dnia 31 grudnia 2014 r. wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, wynosić będzie – w przypadku nauki zawodu – 4587 zł przy okresie kształcenia 24 miesiące, ponieważ dotyczy to uczniów, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych i będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.
Zmieniony został również ust. 7 art. 70b u.s.o., w którym jednoznacznie wskazano, że dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
W związku z tym pracodawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem następujących dokumentów:

 • kopii dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych przez pracodawcę względnie osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kopii umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopii dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
 • kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiegał się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis.
 • w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo,
 • w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę.

W dodanym do art. 70b ust. 11 u.s.o. ustawodawca przesądził ponadto, iż dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) .
Zgodnie z art. 22 ustawy zmieniającej ustawa weszła w życie 1 września 2012 r., jednakże art. 1 pkt 31 lit. a w zakresie dotyczącym ust. 3 (tj. art. 70b ust. 1-3 u.s.o.) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Oznacza to, iż kwoty dofinansowania podlegały będą waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem od dnia 1 stycznia 2013 r.
Ponadto rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 ze zm.) w §3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójta Gminy o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
Obowiązująca podstawa prawna dotycząca refundacji kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r.. Nr 59, poz. 404 ze zm.),
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.),
 •  Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE  L 214 z dnia 9  sierpnia  2008 r. – sekcja 8 rozporządzenia,
 •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312).


Opracowała: Grażyna Kuchnicka

Załączniki do pobrania:

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 324 152

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij