Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu 2019 rok

W związku z podjęciem przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego w roku 2019 r. Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że właściciele lub zarządcy nieruchomości mogą otrzymać pomoc polegającą na finansowaniu usług usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest.

Finansowanie Programu:

1.Realizacja wykonania przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości zlokalizowane na terenie Powiatu Kaliskiego należące lub będące  w zarządzie:

1) osób fizycznych,

2) wspólnot mieszaniowych,

3) przedsiębiorców,

4) jednostek sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób prawnych.

2.Finansowanie przedsięwzięcia w 2019 roku obejmuje zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

3.Finansowanie usług polegających na usuwaniu abestu i materiałów zawierających azbest w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia zapewnia Powiat Kaliski w wysokości 100% wartości brutto usług w ramach środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2019 rok, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

4.Usuwanie azbestu stanowi pomoc de minimis, która będzie udzielona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o finansowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1048/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o finansowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013).

 

Wymagane kryteria, jakie musi spełniać podmiot lub jednostka w celu zakwalifikowania się do otrzymania pomocy

w ramach ww. przedsięwzięcia:

1.Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest w ramach pomocy de minimis w rolnictwie jest złożenie nastepujacych dokumentów:

1) wniosku do Zarządu Powiatu za pośrednictwem gminy właściwej ze względu na lokalizację wyrobów z azbestu, na obowiązującym formularzu,

2) formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, dotyczącego pomocy de minimis.

2. Przedsiębiorstwa ubiegające się o przyznanie dotacji, stanowiąc pomoc de minimis , zobowiązane są do złożenia wniosku oraz załączenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach     dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 poz. zm.).

Termin i miejsce składania wniosków.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Szczytniki pokój nr 2 (parter) w godzinach pracy urzędu

     - w terminie od dnia 18 marca 2019 r. do dnia 5 kwietnia 2019 r.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli wnioskodawcy.

Wzór wniosków i formularzy dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Kaliskiego – www.powiat.kalisz.pl (Starostwo Powiatowe w Kaliszu – Druki do pobrania – Ochrona Środowiska – Powiatowy Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest – Usuwanie azbestu w 2019 r.), w siedzibie Urzędu Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki pokój nr 2 (parter) oraz na stronie internetowej Gminy Szczytniki – www.szczytniki.ug.gov.pl (Gmina Szczytniki – Informacje o Gminie – Usuwanie azbestu).

 

Do pobrania:

 

Wniosek i formularz.pdf

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf

Uchwała Zarządu Powiatu Kaliskiego.pdf

Informacja ws. finansowania usuwania azbestu.pdf

Usuwanie azbestu 2018 rok

W związku z podjęciem przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest
z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego w roku 2018 r. Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że właściciele lub zarządcy nieruchomości mogą otrzymać pomoc polegającą na finansowaniu usług usuwania azbestu
i materiałów zawierających azbest.


Finansowanie Programu:
1.Realizacja wykonania przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości zlokalizowane na terenie Powiatu Kaliskiego należące lub będące  w zarządzie:
1) osób fizycznych,
2) wspólnot mieszaniowych,
3) przedsiębiorców,
4) jednostek sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób     prawnych.
2.Finansowanie przedsięwzięcia w 2018 roku obejmuje odbiór, pakowanie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
3.Finansowanie usług polegających na usuwaniu abestu i materiałów zawierających azbest w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia zapewia Powiat Kaliski w wysokości 100% wartości brutto usług w ramach środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, do wyczerpania limitu środków     przeznaczonych na ten cel.
4.Usuwanie azbestu stanowi pomoc de minimis, która będzie udzielona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu     o finansowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013) oraz     Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1048/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108     Traktatu o finansowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352,     24.12.2013).

Wymagane kryteria, jakie musi spełniać podmiot lub jednostka w celu zakwalifikowania się do otrzymania pomocy
w ramach ww. przedsięwzięcia:

1.Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest w ramach pomocy de minimis
w rolnictwie jest złożenie nastepujacych dokumentów:
1) wniosku do Zarządu Powiatu za pośrednictwem gminy właściwej ze względu na lokalizację wyrobów     z azbestu, na obowiązującym formularzu,
2) formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, dotyczącego pomocy de minimis.
2. Przedsiębiorstwa ubiegające się o usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach pomocy de minimis     zobowiązane są do złożenia wniosku oraz załączenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach     dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem     Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się     o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 poz. zm.).

Termin i miejsce składania wniosków.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Szczytniki pokój nr 2 (parter) w godzinach pracy urzędu
     - w terminie od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 9 marca 2018 r.


Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli wnioskodawcy.
Wzór wniosków i fomularzy dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Kaliskiego – www.powiat.kalisz.pl (Starostwo Powiatowe w Kaliszu – Druki do pobrania – Ochrona Środowiska – Powiatowy Program Usuwania Azbestu
i Wyrobów Zawierających Azbest – Usuwanie azbestu w 2018 r.), w siedzibie Urzędu Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki pokój nr 2 (parter) oraz na stronie internetowej Gminy Szczytniki – www.szczytniki.ug.gov.pl (Gmina Szczytniki – Informacje o Gminie – Usuwanie azbestu).

Do pobrania:

Wniosek i formularz.doc

Uchwała Zarządu Powiatu Kaliskiego.pdf

Informacja ws. finansowania usuwania azbestu.pdf

Usuwanie azbestu 2017 rok

W związku z podjęciem przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego w roku 2017 r. Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że właściciele lub zarządcy nieruchomości mogą otrzymać pomoc polegającą na finansowaniu usług usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest.

Finansowanie Programu:
1.    Realizacja wykonania przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości zlokalizowane na terenie Powiatu Kaliskiego     należące lub będące  w zarządzie:
1)  osób fizycznych,
2)  wspólnot mieszaniowych,
3)  przedsiębiorców,
4) jednostek sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób     prawnych.
2.    Finansowanie przedsięwzięcia w 2017 roku obejmuje:
- Zadanie 1: odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,
- Zadanie 2: demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
3.    Finansowanie usług polegających na usuwaniu abestu i materiałów zawierających azbest w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia zapewia Powiat Kaliski w wysokości 100% wartości brutto usług w ramach środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2017 r., do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.
4.    Usuwanie azbestu stanowi pomoc de minimis, która będzie udzielona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu     o finansowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013) oraz     Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1048/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108     Traktatu o finansowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnnym (Dz. Urz. UE L 352,     24.12.2013).

Wymagane kryteria, jakie musi spełniać podmiot lub jednostka w celu zakwalifikowania się do otrzymania pomocy w ramach ww. przedsięwzięcia:
1.     Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest w ramach pomocy de minimis
w rolnictwie jest złożenie nastepujacych dokumentów:
1) wniosku do Zarządu Powiatu za pośrednictwem gminy właściwej ze względu na lokalizację wyrobów     z azbestu, na obowiązującym formularzu,
2)     formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, dotyczącego pomocy de minimis.
2.     Przedsiębiorstwa ubiegające się o usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach pomocy de minimis     zobowiązane są do złożenia wniosku oraz załączenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu     się o pomoc de minimis, na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach     dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem     Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się     o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 poz. zm.).

Termin i miejsce składania wniosków.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Szczytniki pokój nr 2 (parter) w godzinach pracy urzędu  - w terminie od dnia 20 lutego 2017 r. do dnia 24 marca 2017 r.


Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli wnioskodawcy.
Wzór wniosków i formularzy dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Kaliskiego – www.powiat.kalisz.pl (Starostwo Powiatowe w Kaliszu – Druki do pobrania – Ochrona Środowiska – Powiatowy Program Usuwania Azbestu
i Wyrobów Zawierających Azbest – Usuwanie azbestu w 2017 r.), w siedzibie Urzędu Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki pokój nr 2 (parter) oraz na stronie internetowej Gminy Szczytniki – www.szczytniki.ug.gov.pl (Gmina Szczytniki – Informacje o Gminie – Usuwanie azbestu).

                                                         
Do pobrania:

Wniosek i formularz.doc
Uchwała Zarządu Powiatu Kaliskiego.pdf
Informacja ws. finansowania usuwania azbestu.pdf

Usuwanie azbestu 2016 rok

W związku z podjęciem przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2016 r. Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że właściciele lub zarządcy nieruchomości mogą otrzymać pomoc polegającą na finansowaniu usług usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest.
Finansowanie Programu:
1.    Realizacja wykonania przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości zlokalizowane na terenie Powiatu Kaliskiego     należące lub będące  w zarządzie:
1)  osób fizycznych,
2)  wspólnot mieszaniowych,
3)  przedsiębiorców,
4) jednostek sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób prawnych.
2.    Finansowanie przedsięwzięcia w 2016 roku obejmuje:
- Zadanie 1: odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,
- Zadanie 2: demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
3.    Finansowanie usług polegających na usuwaniu abestu i materiałów zawierających azbest w ramach realizacji     niniejszego przedsięwzięcia zapewia Powiat Kaliski w wysokości 100% wartości brutto usług w ramach środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2016 r., do wyczerpania limitu środków     przeznaczonych na ten cel.
4.    Usuwanie azbestu stanowi pomoc de minimis, która będzie udzielona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o finansowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1048/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o finansowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnnym (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013).

Wymagane kryteria, jakie musi spełniać podmiot lub jednostka w celu uzyskania dotacji:
1.     Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest w ramach pomocy de minimis w rolnictwie jest złożenie nastepujacych dokumentów:
1) wniosku do Zarządu Powiatu za pośrednictwem gminy właściwej ze względu na lokalizację wyrobów z azbestu, na obowiązującym formularzu,
2)     formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, dotyczącego pomocy de minimis.
2.     Przedsiębiorstwa ubiegające się o usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach pomocy de minimis     zobowiązane są do złożenia wniosku oraz załączenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 poz. zm.).

Termin i miejsce składania wniosków.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Szczytniki pokój nr 2 (parter) w godzinach pracy urzędu
     - w terminie od dnia 25 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r.


Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli wnioskodawcy.
Wzór wniosków i fomularzy dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Kaliskiego – www.powiat.kalisz.pl (Starostwo Powiatowe w Kaliszu – Ochrona Środowiska – Powiatowy Program Usuwania Azbestu – Usuwanie azbestu w 2016 r.), w siedzibie Urzędu Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki pokój nr 2 (parter) oraz na stronie internetowej Gminy Szczytniki – www.szczytniki.ug.gov.pl (Gmina Szczytniki – Informacje o Gminie – Usuwanie azbestu).


Do pobrania:

Wniosek i formularz.doc
Uchwała Zarządu Powiatu Kaliskiego.pdf
Informacja ws. finansowania usuwania azbestu.pdf

 

Usuwanie azbestu 2015 rok

    W związku z podjęciem przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2015 r Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że właściciele lub zarządcy nieruchomości mogą otrzymać pomoc polegającą na finansowaniu usług usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest.

Finansowanie Programu:
1.  Realizacja wykonania przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości zlokalizowane na terenie Powiatu Kaliskiego należące lub będące w zarządzie:
1)    osób fizycznych,
2)    wspólnot mieszkaniowych,
3)    przedsiębiorców,
4)    jednostek sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób prawnych.
2.    Finansowanie przedsięwzięcia w 2015 roku obejmuje:
- odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest lub
- demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
3.   Finansowanie usług polegających na usuwaniu azbestu i materiałów zawierających azbest w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia zapewnia Powiat Kaliski w wysokości 100% wartości brutto usług w ramach środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2015 rok, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.
4.   Usuwanie azbestu stanowi pomoc de minimis, która będzie udzielona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o finansowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1048/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o finansowaniu Unii Europejskiej do  pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013).

Wymagane kryteria, jakie musi spełniać podmiot lub jednostka w celu uzyskania dotacji:
1.    Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest złożenie:
1)    wniosku do Zarządu Powiatu za pośrednictwem gminy właściwej ze względu na lokalizację wyrobów z azbestu, na obowiązującym formularzu,
2)    formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, dotyczącego pomocy de minimis

2.    Przedsiębiorstwa ubiegające się o usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach pomocy
de minimis zobowiązane są do złożenia wniosku oraz załączenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)

Termin i miejsce składania wniosków.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Szczytniki pokój nr 2 (parter) w godzinach pracy urzędu - w terminie od 23 lutego 2015 r. do dnia 16 marca 2015r.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli wnioskodawcy.

Wzór wniosków i formularzy dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Kaliskiego – www.powiat.kalisz.pl (Starostwo Powiatowe w Kaliszu, - Ochrona Środowiska, - Powiatowy Program Usuwania Azbestu, - Usuwanie azbestu w 2015 r.),  w siedzibie Urzędu Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki pokój nr 2 (parter) oraz na stronie internetowej Gminy Szczytniki – www.szczytniki.ug.gov.pl (Gmina Szczytniki, - Informacje o Gminie, - Usuwanie azbestu).

Do pobrania:

Wniosek i formularz.doc

 

Usuwanie azbestu 2014 rok

     W związku z podjęciem przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2014 Urząd Gminy w Szczytnikach informuje,
że właściciele lub zarządcy nieruchomości mogą otrzymać pomoc polegającą na finansowaniu usług usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest.

Finansowanie Programu:
1. Realizacja wykonania przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości zlokalizowane na terenie Powiatu Kaliskiego należące lub będące w zarządzie:

  • osób fizycznych,
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • przedsiębiorców,
  • jednostek sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób prawnych.

2. Finansowanie przedsięwzięcia w 2014 roku obejmuje:
- odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest lub
- demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
3. Finansowanie usług polegających na usuwaniu azbestu i materiałów zawierających azbest w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia zapewnia Powiat Kaliski w wysokości 100% wartości brutto usług w ramach środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2014 rok, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.
4. Usuwanie azbestu stanowi pomoc de minimis, która będzie udzielona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o finansowaniu Unii Europejskiej do  pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1048/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o finansowaniu Unii Europejskiej do  pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013).

Wymagane kryteria, jakie musi spełniać podmiot lub jednostka w celu uzyskania dotacji:

1. Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest złożenie:
1) wniosku do Zarządu Powiatu za pośrednictwem gminy właściwej ze względu na lokalizację wyrobów z azbestu, na obowiązującym formularzu, (zał. nr 1)
2) formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, dotyczącego pomocy de minimis (zał. nr 2)


2. Przedsiębiorstwa ubiegające się o usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach pomocy
de minimis zobowiązane są do złożenia wniosku oraz załączenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)

Termin i miejsce składania wniosków.
Wnioski należy składać w  siedzibie Urzędu Gminy Szczytniki pokój nr 2 (parter) w godzinach pracy urzędu - w terminie od 24 marca 2014 r. do dnia 22 kwietnia 2014r.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli wnioskodawcy.

Wzór wniosków i formularzy dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Kaliskiego – www.powiat.kalisz.pl (Starostwo Powiatowe w Kaliszu, - Ochrona Środowiska, - Powiatowy Program Usuwania Azbestu, - Usuwanie azbestu w 2014 r.),  w siedzibie Urzędu Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki pokój nr 2 (parter) oraz na stronie internetowej Gminy Szczytniki – www.szczytniki.ug.gov.pl (Gmina Szczytniki, - Informacje o Gminie, -
Usuwanie azbestu).

Do pobrania:
Wniosek - załącznik nr 1.doc
Formularz informacji - załącznik nr 2.doc

 

 

Usuwanie azbestu 2013 rok

W związku z podjęciem przez Starostwo Powiatowe przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2013 Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że właściciele lub zarządcy nieruchomości mogą otrzymać pomoc polegającą na finansowaniu usług usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest.

Finansowanie Programu:
1.    Realizacja wykonania przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości zlokalizowane na terenie Powiatu Kaliskiego należące lub będące w zarządzie:
1)    osób fizycznych,
2)    wspólnot mieszkaniowych,
3)    przedsiębiorców,
4)    jednostek sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób prawnych.
2.    Finansowanie przedsięwzięcia w 2013 roku obejmuje:
- demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest lub
- odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
      3.   Finansowanie usług polegających na usuwaniu azbestu i materiałów zawierających azbest w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia zapewnia Powiat Kaliski w wysokości 100% wartości brutto usług w ramach środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Kaliskiego na 2013 rok, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.
     4.   Usuwanie azbestu stanowi pomoc de minimis, która będzie udzielona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379, 28.12.2006, s.5-10)

Wymagane kryteria, jakie musi spełniać podmiot lub jednostka w celu uzyskania dotacji:
1.    Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest złożenie:
1)    wniosku do Zarządu Powiatu za pośrednictwem gminy właściwej ze względu na lokalizację wyrobów z azbestu, na obowiązującym formularzu (zał. nr 1)
2)    formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, dotyczącego pomocy de minimis (zał. nr 2)
2.    Przedsiębiorstwa ubiegające się o usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach pomocy de minimis zobowiązane są do złożenia wniosku, formularza wymienionych w ust. 1, oraz załączenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)

Termin i miejsce składania wniosków.
Wnioski należy składać do Zarządu Powiatu Kaliskiego, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, za pośrednictwem gminy właściwej ze względu na lokalizację wyrobów z azbestu

- w terminie od 15 marca 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013r.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli wnioskodawcy.

Wzór wniosków i formularzy dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Kaliskiego – www.powiat.kalisz.pl ( Ochrona Środowiska, Powiatowy Program Usuwania Azbestu).

Wniosek do pobrania.doc

 

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 294 888

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij