Informacja ws. podatków

Informacja ws. podatków

W dniu 19 listopada 2015 r. na Sesji Rady Gminy zostały ustalone stawki podatkowe na 2016 rok.

Podatek rolny
 Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. ustaloną w wysokości 53,75 zł za 1 dt będącą  podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 obniżono (z kwoty 50,00 zł stawka z roku 2015) do kwoty 47,00 zł i kształtuje się następująco:
•    od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną  2,5 q żyta tj. 117,50 zł,
•    od 1 ha gruntów rolnych pozostałych  równowartość pieniężną 5 q żyta tj. 235,00 zł

Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości zostały ustalone na poziomie roku 2015 z wyjątkiem punktu 1b i 1d (zmiany w ustawie o podatkach i opłatach)
1.    Od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  0,53 zł  od 1 m²  powierzchni,
b/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od 1 m²  powierzchni,
d/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni;

2.    Od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych – 0,42 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 12,85 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  - 4,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  4,32 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3.    Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy.

Podatek leśny
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna,  obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Cena drewna została ogłoszona  w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. i wynosi 191,77 zł za 1 m3.   Stawka podatku leśnego na rok 2016 z 1ha – 42,19 zł.
Zgodnie ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o  podatku leśnym wprowadzono zmiany w formularzach deklaracji i informacji podatkowych. Obowiązek wypełnienia  formularza dla osób indywidualnych pojawia się w momencie nabycia gruntów, nieruchomości i obiektów budowlanych lub zmiany powierzchni. Formularze są dostępne na stronie www.szczytniki.ug. gov.pl oraz w Urzędzie Gminy.

(Wyk. I.C.)

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 125 833

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij