OBCHODY 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

Obchody 1050-lecia Chrztu Polski w Gminie Szczytniki

W dniu 13 kwietnia 2016 r., a więc w wigilię trzydniowych obchodów ogólnopaństwowych z okazji 1050-lecia Chrztu Polski, została zorganizowana uroczystość upamiętniająca to doniosłe wydarzenie w Gminie Szczytniki. Gminne obchody, które odbyły się w Zespole Szkół w Marchwaczu usytuowanym na terenie parafii Rajsko, rozpoczęły się od Mszy Świętej zamówionej przez organizatorów w intencji Ojczyzny i Gminy Szczytnki, a koncelebrowanej przez miejscowego proboszcza księdza Piotra Bałoniaka, a także księdza Pawła Nasiadka. Ksiądz Piotr w swoim kazaniu uwydatnił rolę chrześcijaństwa we współczesnych czasach oraz podkreślił, iż powołanie każdego chrześcijanina nie polega jedynie na rozważaniu trosk doczesnych, lecz przede wszystkim na patrzeniu ku górze po to, aby życie stało się tak niezwykłe niczym lot pięknego orła.
Po Mszy Świętej  stanowiącej centralny punkt uroczystości, Dyrektor Zespołu Szkół w Marchwaczu Pani Honorata Szymańska w imieniu organizatorów – Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta i społeczności Zespołu Szkół w Marchwaczu – miała zaszczyt powitać wszystkich uczestników gminnych obchodów 1050- lecia Chrztu Polski. W uroczystości między innymi udział wzięli: Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht, Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak oraz Radni Gminy Szczytniki – Pani Danuta Świątek, Pani Urszula Młynek, Pani Wioletta Balcerczyk, Pan Paweł Domagała, Pan Maciej Ziółkowski, Pan Tadeusz Buchwald, Pan Andrzej Kupaj, Pan Tomasz Leszka, Pan Wiesław Wróbel, Pan Piotr Szczepaniak, Pan Kazimierz Bączyk i Pan Roman Siciarek, protokolant sesji Pan Mirosław Kowalski, Sołtysi,  przedstawiciele OSP – Komendant Gminny Pan Jerzy Majas, Prezes OSP w Krowicy Zawodniej Pan Arkadiusz Jakubek, Prezes OSP w Michałowie Drugim Pan Sylwester Ludwiczak, przedstawiciele – Policji, Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Emerytów i Rencistów, Prezes GS „Samopomoc Chłopska” w Szczytnikach z siedzibą w Radliczycach Pani Irena Ludwiczak, Dyrektor Biblioteki Gminnej Pani Małgorzata Majas, Pracownicy Urzędu Gminy w Szczytnikach, w tym kierownik referatu związanego z oświatą Pani Grażyna Kuchnicka, Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Biura Obsługi Szkół w Szczytnikach Pani Małgorzata Wielowska, zasłużony działacz Pan Mieczysław Walczykiewicz, Prezes Akcji Katolickiej w miejscowej parafii Pan Robert Lis, Dyrektor Zespołu Szkół w Iwanowicach Pani Janina Nowak, Dyrektor Zespołu Szkół w Radliczycach Pani Bogusława Domagała, Dyrektor Zespołu Szkół w Stawie Pani Teresa Bąkowska i Dyrektor Zespołu Szkół w Szczytnikach Pani Anna Przybylska, delegacje z poszczególnych szkół, i oczywiście Grono Pedagogiczne, Emeryci, Pracownicy, Rodzice wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Barbarą Nowak, Absolwenci, Uczniowie i Przedszkolaki Zespołu Szkół w Marchwaczu. Miło nam było także gościć Pana Ryszarda Plucińskiego – Asystenta Posła na Sejm RP Pana Tomasza Ławniczaka, który przywiózł okolicznościowe pismo od Pana Posła. Specjalne listy zostały przekazane również na ręce Wójta Gminy od Wiceministra Spraw Zagranicznych Pana Jana Dziedziczaka i od Posła Pana Piotra Kalety.
Po uroczystym powitaniu głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak, który przedstawił oficjalne stanowisko Rady Gminy Szczytniki w sprawie obchodów 1050- lecia Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego. W wypowiedzi tej zostało zaakcentowane, iż chrześcijaństwo to czynnik, który pozwolił utrwalić polską tożsamość, jednoczyć państwo i społeczeństwo, kształtować świadomość narodową, a przyjęcie wiary chrześcijańskiej sprzyjało religijnemu i społecznemu umocnieniu Państwa i Narodu Polskiego. W związku z tak doniosłym Jubileuszem,  Rada Gminy Szczytniki ogłosiła na terenie Gminy rok 2016 – rokiem Gminnych Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego. Godne podkreślenia jest, iż stanowisko to zostało przyjęte poprzez aklamację. Zaszczytem dla szkoły był fakt, iż po raz pierwszy w jej murach świętowana była uroczysta sesja Rady Gminy Szczytniki, i w dodatku  dotycząca tak wzniosłego wydarzenia w dziejach Polski.
Następnie wysłuchaliśmy wystąpienia Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta, w którym zostały zaakcentowane – okoliczności i korzyści wynikające z chrystianizacji narodu polskiego, osobiste refleksje na temat roli chrześcijaństwa we współczesnym świecie, a także znaczenie wartości chrześcijańskich i autorytetów w wychowaniu młodego pokolenia. Pan Wójt wspomniał także o przesłaniu, jaki pozostawił dla nas Papież Polak, podkreślając, iż trudno byłoby nie wspomnieć o tym największym autorytecie współczesnych czasów – świętując tak znamienne wydarzenie w murach Zespołu Szkół w Marchwaczu, w którym patronem Gimnazjum jest Jan Paweł II. Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Wójt zaapelował, aby ofiarować wdzięczność naszych serc tym wszystkim, którzy walczyli i walczą o wartości chrześcijańskie stanowiące rękojmię – poszanowania ludzkiego życia, godności i prawdziwej wolności, zarówno w wymiarze doczesnym, jak i ponadczasowym.
Kolejnym ważnym punktem uroczystości było zaprezentowanie własnych wierszy przez Laureatów Gminnego Konkursu Poetyckiego z okazji 1050-lecia Chrztu Polski, który został ogłoszony przez Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta. Mieliśmy przyjemność wysłuchać pięknych recytacji uczniów z gminnych Zespołów Szkół, którym następnie Pan Wójt wręczył dyplomy i nagrody. Stosowne podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu otrzymali również nauczyciele. W zaszczytnym gronie Laureatów  Gminnego Konkursu Poetyckiego z okazji 1050-lecia Chrztu Polski znaleźli się następujący gimnazjaliści: Natalia Laskowska z kl. III ZS w Iwanowicach, opiekun – Pani Emilia Wietrzyk; Kacper Dytfeld z kl. I ZS w Marchwaczu, opiekun – Pani Wioletta Jeziorska; Patrycja Balcerczyk z kl. II ZS w Radliczycach, opiekun - Pani Karolina Kisiurska; Paulina Neweta z kl. I ZS w Stawie, opiekun – Pani Marzena Łysek; natomiast za dodatkowy wiersz o Papieżu Polaku z racji świętowania uroczystości w murach Zespołu Szkół w Marchwaczu, w którym patronem Gimnazjum jest Jan Paweł II -   wyróżnienie otrzymała Agnieszka Łańduch z kl. III ZS w Marchwaczu.
Potem nadszedł czas na wyczekiwaną przez zaproszonych gości część artystyczną w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Marchwaczu, przygotowaną pod przewodnictwem nauczycieli – Pana Krzysztofa Pietrzykowskiego, Pani Agnieszki Pogorzelec i Pani Małgorzaty Gajewskiej, pod kierunkiem której  została również misternie wykonana, i podziwiana przez wszystkich, wyjątkowa dekoracja okolicznościowa.  Zabrzmiały słowa o odwadze - z wiersza dyrektora szkoły, potem przenieśliśmy się w pogański świat pełen rytualnych tańców, a następnie byliśmy świadkami przemiany  duchowej i chrztu księcia Mieszka I,  jego poddanych, wysłuchaliśmy wywiadu przeprowadzonego z książęcą parą. Wydarzenia te przeplatane były efektami specjalnymi, sugestywną muzyką i pieśniami. Włożony wielki wysiłek aktorów i nauczycieli wywołał ogromne wrażenie, co znalazło swoje odbicie w licznych pochwałach i owacjach dla występujących. Po zakończonym przedstawieniu Pan Wójt złożył wszystkim stosowne podziękowania za pomoc i udział w uroczystości, w sposób szczególny doceniając szkolnych artystów.
Następnie Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego  Zespołu Szkół w Marchwaczu Artur Żychliński poprosił w imieniu uczniów, aby samorządowcy zechcieli odpowiedzieć na pytanie jak rozumieją wyeksponowane na szkolnej dekoracji wartości takie jak – HONOR, odwaga, sprawiedliwość, uczciwość, szczerość – we współczesnych czasach, w swojej pracy dla dobra innych. Do grona tego zostali włączeni kolejno: Asystent Posła Pan Ryszard Pluciński,  Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy  - Pan Wiesław Wróbel, Pan Paweł Domagała i Pani Danuta Świątek, i oczywiście Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak. Pomimo tego, iż zadanie wcale nie było łatwe, samorządowcy nie poddali się, a ich odpowiedzi w pełni usatysfakcjonowały zgromadzoną publiczność.
Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły przytoczyła następującą wypowiedź Papieża Franciszka: „Radość jest pieczęcią chrześcijanina... Chrześcijanin bez radości nie jest chrześcijaninem, albo jest chory. Innej możliwości nie ma!”, dodając, iż nie ma radości bez wartości. Podkreślając znaczenie działalności społecznej oraz wagę decyzji państwowych dawniej i obecnie - przeniosła swoje rozważania na grunt Gminy Szczytniki i podziękowała w sposób szczególny lokalnym samorządowcom za ich trudną pracę oraz przekazała im życzenia satysfakcji i radości z podejmowanych działań, a także,   aby nigdy nie zabrakło im motywacji do służenia wartościom, zaspokajania istotnych potrzeb społecznych, spełniania poczynionych obietnic, budowania  w gminie prawdziwego pokoju, braterstwa i życzliwości.   Samorządowcy z rąk dzieci otrzymali skromny, ale wymowny podarunek – bratki – jako wyraz wdzięczności i symbol braterstwa między ludźmi, a następnie wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców uczniów i przedszkolaków szkoły, aby w  scenerii wymownych szkolnych prac plastycznych, wyeksponowanych przez Panią Agnieszkę Szczęsną - dalej mogli razem cieszyć się z tego wyjątkowego dnia.  Piękną pamiątkę, oprócz wspomnień, stanowić będzie także oprawa fotograficzna, której podjęli się – Pani Aneta Nowak, Pan Robert Lis i Pan Zbigniew Gajewski.  Warto dodać, iż nasze gminne obchody  i ich wyjątkowa forma - zostały zgłoszone jako innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjne oraz zarejestrowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
A na koniec mała refleksja – życie ziemskie jest zbyt krótkie, zamiast więc je tylko    „przegadać”, lepiej zastanowić się, co można zrobić, aby wywołać przynajmniej jeden uśmiech na czyjejś zatroskanej twarzy, sprawić komuś prawdziwą radość czy przywrócić wiarę w człowieczeństwo, którego odzwierciedleniem jest służba i pochylenie się nad nieprzemijającymi wartościami inspirującymi do konkretnych czynów i dawania dobrego przykładu. Jeśli chociaż odrobinę się to udało również poprzez wspólne świętowanie gminnych obchodów tak świetlanego wydarzenia w dziejach naszego narodu, jakim jest 1050-lecie Chrztu Polski, to pomimo oczywistego trudu przygotowań tak wielu osób – pragnę wyrazić swoją ogromną i autentyczną radość.
W imieniu organizatorów – Wójta Gminy Szczytniki Pana Marka Albrechta i społeczności Zespołu Szkół w Marchwaczu – mam zaszczyt podziękować zaangażowanym osobom za wszelką pomoc, a wszystkim uczestnikom za obecność i wspólne świętowanie gminnych obchodów 1050- lecia Chrztu Polski, które na pewno trwale pozostaną w naszej pamięci.
Honorata Szymańska

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 125 815

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij