Ochrona Danych Osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych: Dariusz Wawrzyniak

e-mail: iodo@remove-this.szczytniki.ug.gov.pl

nr. tel. 62 7625 001

Informacja dotycząca RODO

Stosownie do art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. z  2016 r., L 119, poz. 1), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139 z siedzibą Urząd Gminy w Szczytnikach, 62-865 Szczytniki 139, reprezentowana przez Wójta Gminy Szczytniki.
2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w  imieniu administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych: e-mail: iodo@szczytniki.ug.gov.pl.;
3.Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań gminy oraz Wójta Gminy Szczytniki. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym,
a także w ramach sprawowania władzy publicznej.
4.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
   a.zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane  podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku;
   b.wykonanie umowy, której Pan/Pani jest stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   c.wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   d.ochrona Pana/Pani interesów – art. 6 ust. 1 lit d RODO;
   e.wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej    – art. 6 ust. 1 lit. e RODO;    
5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
6.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, w tym przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej, nie dłużej jednak niż 10 lat od końca roku, w którym została wyrażona zgoda.
8.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
    1)żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
    2)sprostowania danych osobowych,
    3)żądania usunięcia danych osobowych,
    4)żądania ograniczenia przetwarzania,
    5)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
    6)przenoszenia danych,
    7)cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
    8)wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.giodo.pl
Do 24 maja 2018 r. organem nadzorczym był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnieniabędzie brak możliwości realizacji celów.
10.Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.

Więcej informacji w zakładce – Ochrona Danych Osobowych

W załączeniu wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna.
        
Załączniki:
1.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc
2.Klauzula informacyjna.doc


3.Obowiązujące akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych
•Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z  2016 r., L 119, poz. 1).pdf
•Ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1000).pdf

4.Klauzula informacyjna- Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawa o zmianie imienia i nazwiska.pdf
5.Klauzula informacyjna -Ustawa o dowodach osobistych.pdf
6.klauzula informacyjna - Ustawa o Ewidencji Ludności.pdf

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 324 109

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij