I Sesję Rady Gminy Szczytniki VIII Kadencji

I Sesję Rady Gminy Szczytniki VIII Kadencji

Informacja o Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Szczytniki VIII Kadencji (2018-2023) odbytej w dniu 22 listopada 2018 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczytnikach.
    Najstarsza wiekiem radna obecna na sesji, Radna Senior Pan Danuta Świątek o godz. 9.15 otworzyła  I Sesję Rady Gminy  Szczytniki VIII Kadencji. Stwierdziła, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum wymagane dla prawomocności obradowania oraz  podejmowanych uchwał.
    Radna Senior  powitała wszystkich przybyłych na sesję i poinformowała, że obrady Rady Gminy Szczytniki są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy zgodnie z art. 20, ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 - tekst jednolity ze zm.)
Następnie zwróciła się do radnych o złożenie ślubowania. Poprosiła najmłodszą  wiekiem radną  Panią Kingę Wąsik, aby po odczytaniu przez nią roty ślubowania odczytała listę radnych, a każdego wyczytanego radnego o potwierdzenie roty ślubowania słowem „Ślubuję” lub słowami „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. Zwróciła się do wszystkich obecnych na sali  o powstanie  i odczytała rotę ślubowania:   „Wierny Konstytucji                  i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie  i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”
Wszyscy radni obecni na sesji  potwierdzili powyższą rotę ślubowania słowami  „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.
Radna Senior ogłosiła, że wszyscy  radni Rady Gminy Szczytniki  złożyli ślubowanie,  zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, objęli mandaty i  przystąpili do wykonywania mandatu Radnego Rady Gminy Szczytniki.
Prowadząca obrady  Radna Senior Pani Danuta Świątek poinformowała  zebranych, że objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania. Poprosiła wszystkich zebranych o powstanie. Zwróciła się do wybranego wójta Pana Marka Albrechta o złożenie ślubowania o treści ustalonej w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Wybrany Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht wobec Rady Gminy Szczytniki   (w obecności 15 radnych) złożył ślubowanie o następującej treści: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawował będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Prowadząca obrady Radna Senior ogłosiła objęcie obowiązków Wójta Gminy Szczytniki przez Pana Marka Albrechta.
    Po ślubowaniu Wójta Radna Senior zwróciła się do Rady o ustalenie  porządku obrad        I Sesji. Stwierdziła, że projekt porządku obrad radni otrzymali  wraz z zawiadomieniem          o sesji. Zwróciła się do Rady o zgłaszanie uwag, wniosków i propozycji do projektu porządku dziennego.
    Wobec braku uwag i propozycji w sprawie porządku obrad prowadząca obrady poinformowała, że Rada będzie obradować w dniu dzisiejszym według porządku dziennego       w brzmieniu jak niżej:
1.    Otwarcie sesji Rady Gminy Szczytniki i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Złożenie ślubowania przez radnych.
3.    Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Szczytniki.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.    Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki.
7.    Przejecie przez Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki prowadzenia sesji od   
      Radnego  Seniora.
8.    Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Szczytniki
9.    Zakończenie sesji.

W związku z ustaleniem  porządku obrad sesji prowadząca obrady zaproponowała przystąpienie do jego dalszej realizacji. Stwierdziła, że punkty 1 do 4 zostały już zrealizowane, zaproponowała przystąpić do omówienia następnych punktów porządku obrad”
– powołanie Komisji Skrutacyjnej.
    Prowadząca obrady  Radna Senior zaproponowała powołać trzyosobową Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia wyborów organów  Rady. Poinformowała, że osoby kandydujące do organów Rady Gminy nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej Zwróciła się  o zgłaszanie uwag  w powyższej sprawie.
    Wobec braku uwag zarządziła głosowanie nad wnioskiem w sprawie  trzyosobowego składu komisji skrutacyjnej, w wyniku którego Rada jednogłośnie wniosek przyjęła /głosowało 15 radnych/. Następnie prowadząca obrady zwróciła się do Rady o zgłaszanie kandydatów  do Komisji Skrutacyjnej.
Jako kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono:
1.    radną  Panią Urszulę Młynek
2.    radną Panią Wiolettę Balcerczyk,
3.    radnego Pana Kazimierza Bączyka,
Wszyscy w/w kandydaci do  Komisji Skrutacyjnej  wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec braku uwag do zaproponowanego składu Komisji Skrutacyjnej prowadząca obrady zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do wyboru organów Rady,              w wyniku, którego Rada powołała Komisję w  powyższym składzie: (jednogłośnie, głosowało 15 radnych). Następnie prowadząca obrady zarządziła  przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji.
    Po przerwie obrady wznowiła Radna Senior Pani Danuta Świątek, stwierdziła że          w sesji bierze udział 15 radnych. Komisja Skrutacyjna poinformowała, że na Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została wybrana radna Pani Urszula Młynek.
 – wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
    Prowadząca obrady Radna Senior zwróciła się o zgłaszanie kandydatów oraz ewentualnie o ich przedstawienie. Stwierdziła, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie i każdorazowo będzie zwracał się z zapytaniem do zgłoszonej osoby, czy wyraża zgodę na kandydowanie
    Następnie prowadząca obrady zarządziła zgłaszanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Rady.
-    radny Pan Wiesław Wróbel – zgłosił kandydaturę radnego Pana Bogdana Augustyniaka Przewodniczącego Rady minionej kadencji,
-     kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
    Wobec braku zgłoszenia następnych kandydatów prowadząca obrady Radna Senior zarządziła tajne głosowanie bezwzględną większością głosów na stanowisko Przewodniczącego Rady, zarządziła sporządzenie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną i oznaczenie  ich pieczęcią Rady Gminy Szczytniki, zleciła opracowanie projektu zasad głosowania, zleciła Komisji Skrutacyjnej przeprowadzenie głosowania.
    Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Urszula Młynek przedstawiła projekt zasad głosowania, zwróciła się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji.
    Wobec braku uwag w powyższej sprawie Radna Senior poddała pod głosowanie projekt zasad głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy, za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych. Prowadząca obrady stwierdziła, że Rada jednogłośnie ustaliła zasady głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady.
    Komisja Skrutacyjna sporządziła i rozdała karty do głosowania. Głosy zostały wrzucone do urny. Po podliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radna Pani Urszula Młynek odczytała protokół.
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej prowadząca obrady Radna Senior  Pani Danuta Świątek  stwierdziła, że Przewodniczącym Rady Gminy Szczytniki wybrany został jednogłośnie Pan Bogdan  Augustyniak otrzymując 15  głosów,  Rada podjęła Uchwałę Nr I/1/2018.
– przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki prowadzenia sesji od Radnego Seniora
Prowadząca obrady  Radna Senior „w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku” podziękowała za prowadzenie sesji, złożyła gratulacje wybranemu Przewodniczącemu Rady i przekazała prowadzenie sesji.
    Przewodniczący Rady Gminy  Pan Bogdan Augustyniak  podziękował Radzie za wybór na stanowisko. Podziękował Radnej Senior za sprawne prowadzenie obrad.

 – wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
    Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak  poinformował Radę, że zgodnie ze Statutem Gminy Szczytniki trzeba będzie wybrać dwóch Wiceprzewodniczących Rady. Zwrócił się   o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczących.
Jako kandydatów zgłoszono:
-    radnego Pana Wiesława Wróbla,  
-    radnego Pana Andrzeja Kupaja,
-    radnego Pana Tadeusza Buchwalda,
zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie,
Wobec braku zgłoszenia dalszych kandydatur na stanowiska Wiceprzewodniczących  Rady Przewodniczący Rady zarządził głosowanie tajne bezwzględną większością głosów      w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady. Zawrócił się do Komisji Skrutacyjnej o opracowanie i przedstawienie projektu zasad głosowania.
- Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani  Urszula Młynek  przedstawiła projekt zasad głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczących Rady Gminy, zwróciła się do radnych o zgłaszanie uwag  i propozycji w sprawie projektu zasad głosowania.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady uwag poddał pod głosowanie projekt zasad głosowania, w wyniku którego Rada jednogłośnie w/w zasady przyjęła (głosowało 15 radnych). Następnie zarządził sporządzenie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną      i oznaczenie ich pieczęcią Rady oraz przeprowadzenie głosowania.
    Komisja Skrutacyjna sporządziła i rozdała karty do głosowania. Po zebraniu do urny kart Komisja ustaliła wyniki głosowania. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół.
Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady stwierdził, że Wiceprzewodniczącymi   Rady zostali  wybrani  radny Pan Wiesław Wróbel otrzymując 10 głosów i radny Pan Andrzej Kupaj otrzymując 9 głosów.  Rada podjęła Uchwałę Nr I / 2 / 2018.
Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak poinformował, że I Wiceprzewod-niczącym Rady będzie Wiceprzewodniczący, który otrzymał największa liczbę głosów -  radny Pan Wiesław Wróbel.
Przewodniczący Rady złożył gratulacje swoim zastępcom.
 – zakończenie sesji.
    Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak poinformował, że do Rady wpłynęło pismo informujące o utworzeniu Klubu Radnych Rady Gminy Szczytniki „Gmina Dla Wszystkich”. Przewodniczącym Klubu jest radny Pan Paweł Domagała, członkami Klubu są radni: Panowie: Kazimierz Bączyk, Tadeusz Buchwald, Kazimierz Lewandowski, Piotr Zimny.
    Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że na wszystkich radnych ciąży obowiązek złożenia w ciągu 30 dni od objęcia mandatu radnego, oświadczenia o stanie majątkowym,   druki oświadczeń majątkowych  są dostępne w Biurze Rady, zwrócił się o ich wypełnienie i złożenie, zwrócił się  o zgłaszanie zapytań, wolnych wniosków, uwag, interpelacji.
        W związku z brakiem zapytań i wniosków oraz w związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady  o godz. 10.50.

Opracowano na podstawie projektu  protokołu z sesji,  podjętych przez Radę Gminy uchwał.
 M. Kowalski   

Urząd Gminy Szczytniki
62-865 Szczytniki 139
tel.: 62 7625015
fax: 62 7625274
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

Godz. pracy
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:00 - 15:00
Lokalizacja geograficzna:
Szczytniki

51°41'13.199"N
18°19'56.604"E
Licznik odwiedzin serwisu:
1 294 913

Serwis szczytniki.ug.gov.pl używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce kliknij. ..więcej informacji... Zamknij