Urząd czynny
Pon.: 8:00 - 16:00, Wt. - Pt.: 7:00 - 15:00

Kurendy i obwieszczenia

IOŚ.6733.7.2022                                                                Szczytniki,dn.08 grudnia 2022 roku

K U R E N D A

 Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek P4 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wynalazek 1 w imieniu której występuje pełnomocnik Piotr Marczak z dnia 26.11.2022r., z datą wpływu do Urzędu Gminy w Szczytnikach w dniu 26.11.2022r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play  nr KAL3102A, na terenie położonym w miejscowości Radliczyce, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ew. nr 48/2 (obręb Radliczyce).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytnik 

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


 

IOŚ.6733.6.2022                                                               Szczytniki,dn.05 grudnia 2022 roku

 

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez CONNECT BARTŁOMIEJ PAUŚ Strzyżew ul. Kolonia 76, 63-405 Sieroszewice z dnia 23 listopada 2022 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

budowie  elektroenergetycznej  sieci kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV na terenie położonym : w miejscowości Pośrednik dz.nr 175, 139, 323, 322 (obręb Pośrednik) w miejscowości Sobiesęki Trzecie dz. nr 18/1, 17/2, 17/1 (obręb Sobiesęki III) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytnik 

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht

 


 

IOŚ.6733.4.2022                                                                Szczytniki,dn.14 września 2022 roku

 K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Szczytniki z siedzibą w Szczytnikach 139, w imieniu której występuje pełnomocnik Mirosław Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. SADEKO z siedzibą w Piotrowie 5A, 99-200 Poddębice złożony w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 22.08.2022r., zmieniony pismem z dnia 09.09.2022r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie i przebudowie (modernizacji) istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Popów, gm. Szczytniki o przepustowości do Qśr d – 496 m3/d polegającej na budowie:

 • budynku ZOM – zblokowanej oczyszczalni mechanicznej wraz ze stacją dmuchaw,
 • kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych,
 • budynku stacji odwadniania i higienizacji osadu,
 • budynku techniczno-socjalnego ze sterownią,
 • wiaty tymczasowego gromadzenia osadów,
 • przepompowni ścieków z kratą koszową,
 • zbiornika retencyjno-uśredniającego,
 • komory rozdziału,
 • dwóch zbiorników reaktora biologicznego SBR,
 • komory zbiorczej,
 • zbiornika KTSO i osadu nadmiernego,
 • silosu wapna,
 • wagi najazdowej,

na terenie położonym w Popowie oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 76, 77, 78, 79, 80, 82, 86 (obręb Popów) i dz. nr 158 (obręb Marcjanów). 

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytnik                                    

Sekretarz Gminy

    /-/Dariusz Wawrzyniak


IOŚ.6733.3.2022 Szczytniki, dn. 17 sierpnia 2022 roku

 

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją nr 3.2022 znak IOŚ.6733.3.2022  wydaną w dniu 17 sierpnia 2022 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie  elektroenergetycznej  sieci kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV na terenie położonym : w miejscowości Sobiesęki II dz. 137/2, 127, 139 (obręb Sobiesęki II) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

 /-/ Marek Albrecht


IOŚ.6733.2.2022 Szczytniki, dnia 12 sierpnia 2022 roku

K U R E N D A         

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że dnia 12 sierpnia 2022 r. wydano decyzję kończącą postępowanie administracyjne, odmawiającą  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na     budowie obiektu telekomunikacyjnego stanowiącego nośnik instalacji radiokomunikacyjnej wraz z instalacjami i urządzeniami, w tym budowie: wieży kratowej wraz z montażem pięciu anten radioliniowych i ośmiu anten sektorowych, maksymalnie dwóch szaf telekomunikacyjnych, utwardzenia terenu, ogrodzenia i przyłącza energetycznego, na terenie położonym w miejscowości Szczytniki, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ew. nr 289, 290 (obręb Szczytniki).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki 

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


IOŚ.6733.2.2022                                                                   Szczytniki,dn.19 maja 2022 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości,  że na wniosek T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 12 w imieniu której występuje pełnomocnik Tomasz Sobczak, z datą wpływu do Urzędu Gminy w Szczytnikach   w dniu 27.04.2022r.,wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

budowie obiektu telekomunikacyjnego stanowiącego nośnik instalacji radiokomunikacyjnej wraz z instalacjami i urządzeniami, w tym budowie: wieży kratowej wraz z montażem pięciu anten radioliniowych i ośmiu anten sektorowych, maksymalnie dwóch szaf telekomunikacyjnych, utwardzenia terenu, ogrodzenia przyłącza energetycznego,

na terenie położonym w miejscowości Szczytniki, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako
dz. ew. nr 289, 290 (obręb Szczytniki).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/Marek Albrecht

 


IOŚ.6733.18.2021.2022                                                    Szczytniki,dn.10 marca 2022 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 2.2022 znak IOŚ.6733.18.2021.2022 wydaną w dniu 10 marca 2022 roku po ponownym rozpatrzeniu sprawy na skutek decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu znak SKO-4213/354-355/21 z dnia 14.01.2022r., zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3105 sieci Play wraz z towarzyszącą infrastrukturą tj. ogrodzeniem, wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją telekomunikacyjną, na terenie położonym

w Iwanowicach, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ew. nr 1360 (obręb Iwanowice).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/Marek Albrecht


IOŚ.6733.1.2022                                                                    Szczytniki,dn.02 marca 2022 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 1.2022 znak IOŚ.6733.1.2022 wydaną w dniu 02 marca 2022 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie i rozbudowie budynku administracyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o schody zewnętrzne i zewnętrzną windę nieobudowaną dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowie zjazdu do garażu w tym budynku,

na terenie położonym w Szczytnikach oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 204/4 (obręb Szczytniki).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Sekretarz Gminy

/-/ Dariusz Wawrzyniak


IOŚ.6733.1.2022                                    Szczytniki, dn. 14 lutego  2022 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Szczytniki z siedzibą w Szczytnikach 139 reprezentowanej przez pełnomocnika Andrzeja Cempela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROJEKTY, KOSZTORYSY mgr inż. Andrzej Cempel z siedzibą w Ostrowie Wlkp., przy ul. Powstania Styczniowego 4, z dnia 14 lutego 2022 roku złożonego w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 14 lutego 2022 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

          przebudowie i rozbudowie budynku administracyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o schody zewnętrzne i zewnętrzną windę nieobudowaną dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowie zjazdu do garażu w tym budynku,

na terenie położonym w Szczytnikach oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 204/4 (obręb Szczytniki).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/Marek Albrecht


IOŚ.6733.18.2021.2022                                                       Szczytniki, dn. 14 lutego 2022 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek P4 Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, przy ul. Wynalazek 1 w imieniu której występuje pełnomocnik Piotr Marczak po ponownym rozpatrzeniu sprawy na skutek decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu znak SKO-4213/354-355/21 z dnia 14.01.2022r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3105 sieci Play wraz z towarzyszącą infrastrukturą tj. ogrodzeniem, wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją telekomunikacyjną, na terenie położonym w Iwanowicach, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ew. nr 1360 (obręb Iwanowice).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/Marek Albrecht


IOŚ.6733.21.2021.2022                                                      Szczytniki,dn.10 stycznia 2022 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości,  że decyzją Nr 1.2022 znak IOŚ.6733.21.2021.2022 wydaną w dniu 10 stycznia 2022 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN
oraz budowie słupów elektroenergetycznych SN,
na terenie położonym w Radliczycach, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 181/2, 22/2, 133/1 (obręb Radliczyce).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/Marek Albrecht

 Drukuj  

Zadzwoń

62 762 50 01

Nie wiesz gdzie masz się udać?
Nie wiesz jak załatwić sprawę?
Skontaktuj się z znami! Chętnie pomożemy!

Napisz do na wiadomość

Zapraszamy do napisania wiadomości na adres: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl lub kliknij w ten link i przejdź do formularza kontaktowego - KLIKNIJ TUTAJ

Nasz Newsletter

Zapisz się!

Image
Urząd czynny w godzinach
 • Poniedziałek  
 • Wtorek - Piątek 

Adres: Urząd Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139

Publish modules to the "offcanvs" position.