Urząd czynny
Pon.: 8:00 - 16:00, Wt. - Pt.: 7:00 - 15:00

Uprzejmie informuję, że:

 1. 15 września 2023 upływa termin płatności III raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (płatność jest wymagalna jednorazowo i nie podlega dzieleniu na raty),

            Należności podatkowe można regulować: u Sołtysa, w kasie Urzędu Gminy, za pośrednictwem banku, Poczty Polskiej, bądź za pomocą elektronicznego systemu płatności.

 1. 20 września 2023 upływa termin płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m-c: lipiec, sierpień, wrzesień 2023 r.

Należności  można regulować: w kasie Urzędu Gminy, za pośrednictwem banku, Poczty Polskiej, bądź za pomocą elektronicznego systemu płatności.

Nie wystawia się dokumentu informującego o wysokości opłat.

Opłatę należy uiszczać bez dodatkowego wezwania w nieprzekraczalnym  terminie  do 20 września br.  za       III kwartał 2023 roku,

            Od I kwartału 2023 r.. obowiązuje nowa stawka opłaty: 23,00 zł/m-c od mieszkańca przy zbieraniu         i odbieraniu odpadów komunalnych w sposób selektywny, 46,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Zgodnie    z Uchwałą nr XXIX / 147 / 2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 listopada 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. możliwe jest częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady, stanowiące odpady komunalne   w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł   od obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięcznie na jednego mieszkańca. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić zmiany dotyczące liczby osób zamieszkujących na nieruchomości,   w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany, poprzez złożenie nowej deklaracji.

 1. Nieuregulowanie należności podatkowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ustawowym terminie powoduje powstanie zaległości i naliczanie odsetek za zwłokę od następnego dnia po terminie płatności.

            W przypadku nieuregulowania zaległości wraz z odsetkami podejmowane są kolejno następujące czynności egzekucyjne: 

 • wystawienie upomnienia,
 • wystawienie tytułu wykonawczego i przekazanie go do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu prowadzenia egzekucji administracyjnej poprzez zajęcie rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, emeryturę, cesję należności itp.
 • w przypadku braku zaspokojenia wierzytelności podejmowane jest dalsze działanie egzekucyjne polegające na zabezpieczeniu należności podatkowych na majątku dłużnika w postaci wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości lub zastawu na pojazdach.

          W przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego będą stosowane środki egzekucyjne i powstanie obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych, a w tym                  w egzekucji należności  pieniężnej:

 • opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego,
 • opłaty egzekucyjnej naliczanej od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi, o której mowa w art. 64 § 4 lub § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego,
 • opłaty za czynności egzekucyjne;

Tryb postępowanie egzekucyjnego określają:

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji   (Dz.U. z 2022 r. poz. 479 – tekst jednolity ze zm.),

Informacji  udziela: 

- o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi      – p. Dagmara Wlazły,          

 tel. 62/5971 732 , pok. nr 2, 

- o podatkach i prowadzonych czynnościach egzekucyjnych - p. Daria Dybioch,         

tel. 62  5971727 , pok. nr 1,

SEKRETARZ GMINY

/-/ Dariusz Wawrzyniak

                                                                                                                     


Drukuj  

Aktualności

Zadzwoń

62 762 50 01

Nie wiesz gdzie masz się udać?
Nie wiesz jak załatwić sprawę?
Skontaktuj się z znami! Chętnie pomożemy!

Napisz do na wiadomość

Zapraszamy do napisania wiadomości na adres: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl lub kliknij w ten link i przejdź do formularza kontaktowego - KLIKNIJ TUTAJ

Nasz Newsletter

Zapisz się!

Image
Urząd czynny w godzinach
 • Poniedziałek  
 • Wtorek - Piątek 

Adres: Urząd Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139

Publish modules to the "offcanvs" position.